Zábava a voľný čas

Knižnice, národné, technické, univerzitné, filmové, digitálne

Nájdených 481 firiem

Knižnica Právnickej fakulty UK

Šafárikovo námestie 6, 818 05 Bratislava
+421 2 59244213

Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
+421 2 60291526

Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
+421 2 50117157

Žilinská univerzita - Univerzitná knižnica

Vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina
+421 41 5131453

Knižnica humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4465205

Univerzitná knižnica Univerzity P.J.Šafárika

Trieda SNP 1, 040 11 Košice
+421 55 6404661

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
+421 33 5511678

Ústredná knižnica a stredisko automatizácie VŠMU

Zochova 1, 813 01 Bratislava
+421 2 54412050

Ústredná knižnica FFUK

Gondova 2, 818 01 Bratislava
+421 2 59244111

Akademická knižnica Lekárskej fakulty UK

Odborárske námestie 14, 813 72 Bratislava
+421 2 59357433

Knižnica Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
+421 2 54432396

Okresná knižnica P. O. Hviezdoslava

Levočská 9, 080 99 Prešov
+421 51 7725393

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.

Nový Smokovec 32, 062 01 Vysoké Tatry
+421 52 4422454

Academia Istropolitana Nova

Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur
+421 2 44970451

Slovenská pedagogická knižnica

Hálova 16, 851 01 Bratislava
+421 2 68208611

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity

17. novembra 1, 081 85 Prešov
+421 51 7570145

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4465205

Univerzitná knižnica Univerzity sv.Cyrila a Metoda

Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
+421 33 5565254

Univerzitná knižnica Univerzity P.J.Šafárika

Šrobárova 2, 041 80 Košice
+421 55 6222608

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

Vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina
+421 41 5131450

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa

Javorová 12, 949 74 Nitra
+421 37 6408106

Galantská knižnica

Mierové námestie 4, 924 01 Galanta
+421 31 7802920

Knižnica Bratislava - Nové Mesto

Pionierska 12, 831 02 Bratislava
+421 2 44253985

Knižnica J. Kollára

Štefánikovo námestie 33/40, 967 01 Kremnica
+421 45 6742063

Mestská knižnica

Školská 19, 921 01 Piešťany
+421 33 7725982

Záhorská knižnica

Vajanského 28, 905 01 Senica
+421 34 6512710

Univerzitná knižnica Technickej univerzity

Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice
+421 917 325929

Knižnica A. Bernoláka

Turecká 36, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6400385

Slovenský filmový ústav

Grösslingová 2489/32, 811 09 Bratislava
+421 2 57101501

Mestská knižnica

Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
+421 47 5475449

Galantská knižnica

Mierové námestie 4, 924 01 Galanta
+421 31 7802920

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Holubyho 5, 902 01 Pezinok
+421 33 6412315

Tekovská knižnica

Sládkovičova 2, 934 01 Levice
+421 36 6312802

Knižnica Józsefa Szinnyeiho

Eötvösa 35, 945 05 Komárno
+421 35 7725967

Knižnica Antona Bernoláka

Turecká 36, 940 36 Nové Zámky
+421 35 6400385

Záhorská knižnica

Vajanského 28, 905 01 Senica
+421 34 6512604

Slovenská poľnohospodárska knižnica

Štúrova 51, 949 59 Nitra
+421 37 6517743

Matica slovenská

Námestie J. Cígera - Hronského 1, 036 52 Martin
+421 43 4012811

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
+421 2 67295111

Knižnica Bratislava Nové Mesto

Pionierska 12, 831 02 Bratislava
+421 2 44253985

Mestská knižnica Bratislava

Klariská 16, 814 79 Bratislava
+421 2 54433244

Miestna knižnica Petržalka

Rovniakova 3, 851 03 Bratislava
+421 2 62520416

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
+421 56 6441141

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad
+421 52 7723495

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 5, 080 99 Prešov
+421 51 7724642

Spišská knižnica

Zimná 58, 052 80 Spišská Nová Ves
+421 53 4424257

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Letná 6, 064 80 Stará Ľubovňa
+421 52 4321501

Tríbečská knižnica

Československej armády 28, 955 35 Topoľčany
+421 38 5324745

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1, 918 20 Trnava
+421 33 5511782

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

J. Bakossa 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154757