Ministerstvá, úrady, štátne orgány, verejná správa, hasiči, polícia

Nájdených 267 firiem

Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
+421 2 88810111

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
+421 36 7491433

Fond národného majetku Slovenskej republiky

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
+421 2 32282701

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8, 812 67 Bratislava
+421 2 20455914

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4, 949 01 Nitra
+421 37 7910111

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4713626

Regionálna správa ochrany prírody a krajiny Bratislava

Hanulova 5/D, 844 40 Bratislava
+421 2 64369946

Úrad civilnej ochrany

Drieňová 22, 826 04 Bratislava
+421 2 43411190

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
+421 45 6945111

Národný bezpečnostný úrad

Budatínska 30, 851 05 Bratislava
+421 2 68691111

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4393111

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

Palisády 29, 811 06 Bratislava
+421 2 54431718

Medzinárodný vyšehradský fond

Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava
+421 2 59203811

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Továrenská 7, 810 06 Bratislava
+421 2 57881111

Poštový regulačný úrad

1. mája 16, 010 01 Žilina
+421 41 7232557

Kancelária prezidenta SR

Hodžovo námestie 1, 810 00 Bratislava
+421 2 54417609

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Hlavná 110, 042 65 Košice
+421 55 7207211

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4393111

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava
+421 2 52491085

Slovenský pozemkový fond

Búdková 36, 811 04 Bratislava
+421 2 20941111

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
+421 2 57295111

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19, 827 15 Bratislava
+421 2 48541111

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
+421 960 112233

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
+421 2 50944111

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5, 813 08 Bratislava
+421 2 59581111

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
+421 2 20482111

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 831 05 Bratislava
+421 2 59373111

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
+421 2 59353111

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4 - 6, 816 43 Bratislava
+421 2 20460000

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
+421 2 59266111

Protimonopolný úrad SR

Drieňová 24, 826 03 Bratislava
+421 2 48297111

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Miletičova 3, 824 67 Bratislava
+421 2 50236111

Úrad geodézie,kartografie a katastra SR

Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
+421 2 20816002

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
+421 2 58221111

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
+421 48 4300111

Národný inšpektorát práce

Masarykova 10, 040 01 Košice
+421 55 7979902

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
+421 2 50114911

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
+421 2 59494777

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
+421 2 59561111

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1, 813 30 Bratislava
+421 2 59374111

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
+421 2 20464111

Falck Fire Services a.s.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
+421 650 555000

Španielska obchodná a ekonomická kancelária

Prepoštská 10, 811 01 Bratislava
+421 2 54415818

Inšpektorá práce Banská Bystrica

Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica
+421 48 4141741

Inšpektorát práce Košice

Masarykova 10, 841 01 Košice
+421 55 6002303

Inšpektorát práce Nitra

Jelencká 49, 950 38 Nitra
+421 37 6933852

Národná rada Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
+421 2 54415601

Inšpektorát práce Prešov

Konštantínova 6, 080 01 Prešov
+421 51 7712693

Inšpektorát práce Trenčín

Hodžova 36, 911 03 Trenčín
+421 32 7441646