Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2

851 04, Bratislava

  • +421 2 20824748
www.vszp.sk

Predmet činnosti firmy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Prijímanie a potvrdzovanie prihlášok poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencom verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie, prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nárok na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov; uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na Úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona č.580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov; poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č.580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov; vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného; uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť; zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov; návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie; vykonávanie kontrolnej činnosti; vykonávanie analýz predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka; vymáhanie pohľadávok na poistnom a pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia úradu; poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov; poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov; obstaranie liekov a zdravotníckych pomôcok pre poistenca uvedeného v žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Ďalšie informácie o firme Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 850 003003
  • IČO : 35937874
  • DIČ : SK2022027040
  • Počet zamestnancov : 2056
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2004
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.