VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Röntgenova 26

851 01, Bratislava

  • +421 2 33333111
www.vsba.sk

Predmet činnosti firmy VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Stavebné práce v odboroch: inžinierske stavby, vodohospodárske a zdravotechnické stavby, čistiarne odpadových vôd, komunikácie, vodovody, úpravne vôd; projekčná činnosť; obchodná činnosť; výroba a montáž technologických čistiarní odpadových vôd; výstavba ČOV; výstavba inžinierskych a zdravotechnických stavieb

Ďalšie informácie o firme VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

  • IČO : 31322301
  • DIČ : SK2020313427
  • Počet zamestnancov : 152
  • Dátum vzniku : 30. Apr 1992
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno