Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56, Bratislava

 • +421 2 48271111
www.doprastav.sk

Predmet činnosti firmy Doprastav, a.s.

Komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.

Dopravné stavby

CESTY A DIAĽNICE

 

 • zemné práce
 • zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky
 • asfaltobetónové kryty
 • cementobetónové kryty
 • výroba všetkých druhov obaľovaných zmesí vo vlastných obaľovacích centrách
 • výroba betónových zmesí vo vlastných betonárskych centrách
 • výroba všetkých druhov zvislého dopravného značenia vrátane ich nosičov - portálov


ŽELEZNICE
 

 • sanácie železničného spodku a budovanie násypov železničných tratí
 • rekonštrukcie a výstavba železničných mostných objektov a nadjazdov železničných tratí
 • kompletná rekonštrukcia a peronizácia železničných staníc
 • budovanie protihlukových stien
 • budovanie káblových chráničkových trás


MOSTY
 

 • komplexná výstavba mostov
 • výroba a montáž mostných konštrukcií z prefabrikovaných predpätých prvkov
 • nosníky a segmenty priečne delených konštrukcií z vlastných výrobní v Senci a Komárne
 • technológia letmej betonáže použitím technologických zariadení pre výstavbu mostov veľkých rozpätí
 • mostné konštrukcie z monolitického betónu s využitím podporných konštrukcií Peiner, Pižmo
 • systém výsuvného debnenia MVS 40
 • oceľové mosty
 • výroba a montáž mostných ložísk a dilatácií


VODOHOSPODÁRSKE DIELA A EKOLOGICKÉ STAVBY
 

 • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
 • výstavba kanalizačných sietí a vodovodov všetkých priemerov
 • výstavba vodných diel
 • výstavba asfaltových tesnení vodných diel a nádrží
 • závlahy
 • regulácie tokov a riek
 • budovanie diel protipovodňovej ochrany


POZEMNÉ A PODZEMNÉ STAVITEĽSTVO
 

 • komplexné dodávky priemyselných, bytových, občianskych stavieb a ich zmien
 • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
 • zakladanie
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva
 • výstavba cestných a železničných tunelov, kolektorov, podzemných garáží, skladov a úložísk odpadov, objektov civilnej ochrany a ďalších špeciálne zameraných objektov podzemného staviteľstva


OSTATNÉ DIELA INŽINIERSKEHO STAVITEĽSTVA
 

 • výstavba veľkých investičných celkov
 • výstavba koľajových tratí
 • výstavba letísk
 • rekonštrukcia a výstavba tunelov rôznymi technológiami
 • výstavba športových a rekreačných zariadení

Ďalšie informácie o firme Doprastav, a.s.

 • Ďalší telefón : +421 2 48271501
 • IČO : 31333320
 • DIČ : SK2020372497
 • Počet zamestnancov : 1409
 • Dátum vzniku : 26. Dec 1993
 • Výrobca : Áno
 • Vývozca : Áno
 • Poskytovateľ služieb : Áno