Mestský ústav ochrany pamiatok

Uršulínska 9

811 01, Bratislava

  • +421 2 54433851
www.muop.bratislava.sk

Predmet činnosti firmy Mestský ústav ochrany pamiatok

Odborná pomoc, evidencia, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón, poznávanie, ochrana a prezentácia kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy, príprava analýz výskumov, expertíz, regulatív hlavného mesta, spracovanie a posudzovanie príslušných odborných podkladov k tvorbe územného plánu hlavného mesta vo všetkých jeho stupňoch, predovšetkým však kultúrno-historickú topografiu územia v jeho archeologických, urbanisticko-architektonických, umelecko-historických a etnografických súvislostiach, kultúrno-osvetová činnosť v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou

Ďalšie informácie o firme Mestský ústav ochrany pamiatok

  • IČO : 00179698
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1967
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Mestský ústav ochrany pamiatok